ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale_Comunicat de presă

Comunicat de PresaACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale_Comunicat de presă

07.12.2021

Lansarea proiectului „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” – POCU/717/5/1/152245”

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția de Asistență Socială Mediaș, Școala Gimnazială Nr.7 Mediaș și Asociația ”Phoenix – Speranța”, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului ”ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” cod SMIS 2014+: 152245.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Valoarea totală a proiectului este de 10.105.502,10 lei, din care 9.711.579,02 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 25 de luni, în perioada 7 decembrie 2021 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL ZUM Mediaș.

Proiectul ACCES va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 1.010 persoane din teritoriul acoperit de SDL ZUM Mediaș, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii.

Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:
o Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
– minim 521 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
– vor fi organizate 5 târguri de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile;
– 135 de persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant;
– 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 169 de persoane vor participa la cursuri de inițiere și 72 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
– 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
– 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

o Furnizarea de servicii sociale și socio-medicale
– minim 1010 persoane vor beneficia de servicii socio-medicale în cadrul Centrului Comunitar Medico-Social;
– minim 500 de persoane defavorizate vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de Agrement și Sport.
o Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
– 14 persoane care nu au absolvit învățământul primar vor participa la programul „A doua șansă”;
– 36 de persoane care nu au absolvit învățământul secundar inferior vor participa la programul ”A doua șansă”;
– în cadrul programului „A doua șansă” vor fi organizate 8 concursuri în vederea creșterii motivației pentru învățare și rămânerii în sistemul educațional;
– va fi organizat un program de intervenție ZEP (zonă de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii constând în 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competențelor cheie; minim 40 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar vor fi implicați în activități extra-curriculare (tabere tematice pentru dobândirea de competențe cheie); vor fi oferite servicii de informare, consiliere si mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum și părinților acestora.

o Asistență juridică pentru reglementarea actelor
– minim 100 de persoane vor fi consiliate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială.

o Combaterea discriminării și segregarii
– vor fi organizate o campanie de informare privind desegregarea școlară și 10 evenimente de informare privind combaterea abandonului școlar.

Informații suplimentare se pot obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49, Email: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale_Comunicat de presă

Comunicat de presa