Lansare proiect_Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu MureșLansare proiect_Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș
POCU/717/5/1/152430”

20.01.2022

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș și Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” cod SMIS 2014+: 152430.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Valoarea totală a proiectului este de 10.036.950,34 lei, din care 9.634.744,35 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 19 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă Asociației Grupul de Acțiune Locală Tîrgu Mureș.

Proiectul va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 1.010 persoane din teritoriul acoperit de SDL GAL Tîrgu Mureș, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii.

Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
o minim 518 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
o vor fi organizate 6 târguri de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile;
o 132 de persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care 50 de persoane de etnie roma;
o 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 168 de persoane vor participa la cursuri de inițiere și 72 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
o 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
o 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

Furnizarea de servicii sociale, medicale și socio-medicale
o minim 300 de persoane beneficiari de servicii medicale în cadrul Cabinetului medical;
o minim 50 de persoane beneficiari ai Serviciului de asistență medicală comunitară;
o minim 595 de persoane beneficiari ai Serviciului de asistență comunitară;
o minim 50 de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru copii;
o minim 15 persoane beneficiare ai Centrului de zi privind recuperarea din adicții.

Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
o 14 persoane care nu au absolvit învățământul primar vor participa la programul „A doua șansă”;
o 36 de persoane care nu au absolvit învățământul secundar inferior vor participa la programul ”A doua șansă”;
o în cadrul programului „A doua șansă” vor fi organizate 4 concursuri în vederea creșterii motivației pentru învățare și rămânerii în sistemul educațional;
o va fi organizat un program de intervenție ZEP (zonă de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii constând în 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competențelor cheie; minim 40 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar vor fi implicați în activități extra-curriculare (tabere tematice pentru dobândirea de competențe cheie); vor fi oferite servicii de informare, consiliere si mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum și părinților acestora.

Combaterea discriminării și segregării
o 12 evenimente de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii;
o 6 evenimente de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar;
o 6 evenimente de informare care vizează creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea nediscriminării.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Tîrgu Mureș, acela de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Informații suplimentare se pot obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49, Email: [email protected]
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Lansare proiect_Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș

Comunicat de presa