POCU SDL Sebes_comunicat lansare

Comunicat de PresaPOCU SDL Sebes_comunicat lansare

20.09.2021

Lansarea proiectului „Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeș” – POCU/717/5/1/151867

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială Medicală și Comunitară Sebeș, Școala Gimnazială Petrești și Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului ”Program integrat de combatere a excluziunii sociale pe teritoriul SDL Sebeș” cod SMIS 2014+: 151867.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
Valoarea totală a proiectului este de 10.431.398,45 lei, din care 10.011.957,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, în perioada 20 septembrie 2021 – 31 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL aferentă Asociației Grupul de Acțiune Locală Sebeș.
Proiectul va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 900 persoane din teritoriul acoperit de SDL GAL Sebeș, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii, din care 480 sunt persoane de etnie roma.
Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:
➢ Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
o minim 450 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
o 115 persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care 55 persoane de etnie romă;
o 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare și 156 de persoane vor participa la cursuri de inițiere;
o va fi organizată o campanie de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii.
➢ Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
o 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
o 66 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
o 6 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.
Comunicat de presă
➢ Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale și socio-medicale
o minim 400 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale în cadrul Ambulanței sociale;
o minim 900 de persoane vor beneficia de servicii sociale în cadrul Serviciului de informare și consiliere socială.
➢ Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
o prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare a 238 de elevi în urma participării la programul „Școală după școală”;
o minim 110 părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii vor fi beneficiarii programului “Școala părinților”;
o minim 20 de preșcolari beneficiari ai programului “Gradinița prietenoasă”;
o minim 10 părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-prescolarilor/prescolarilor cu risc de părăsire timpurie a educației vor fi beneficiarii programului “ Școala părinților”.
➢ Campanie de informare și conștientizare pentru implicarea activă a comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea și pentru schimbarea atitudinii față de păstrarea infrastructurii funcționale.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al SDL GAL Sebeș, acela de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Informații suplimentare se pot obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49, Email: [email protected]
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU SDL Sebes_comunicat lansare

Comunicat de presa