PRO COMUNITATE_Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială_Lansare Proiect

05.05.2021

PRO COMUNITATE_Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială_Lansare ProiectPRO COMUNITATE_Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială_Lansare Proiect 1
Lansarea proiectului „PRO COMUNITATE – Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială – POCU/717/5/1/145139”

Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Moinești și Școala Gimnazială "George Enescu" Moinești, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului ”PRO COMUNITATE – Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială” cod SMIS 2014+: 145139.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. In cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717. „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori. Cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Valoarea totală a proiectului este de 11.546.786,91 lei, din care 11.141.486,81 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 32 de luni, în perioada 04 mai 2021 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate. Care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL aferentă Asociației Grupul de Acțiune Locală Angajament Social ”GAL-AS” Moinești.

Proiectul PRO COMUNITATE va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 1.010 persoane. Persoane din teritoriul acoperit de SDL GAL-AS Moinești. Care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității. Dar și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii.

Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:

➢ Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
o minim 518 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
o vor fi organizate 6 campanii de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii;
o 132 de persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care 10 persoane de etnie romă;
o 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 168 de persoane vor participa la cursuri de inițiere și 72 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
o 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
o 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

➢ Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional

o minim 200 de persoane vor beneficia de serviciile Cantinei Sociale;
o minim 30 de copii vor beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii;
o minim 760 de persoane vor beneficia de serviciile Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane adulte;
o min 20 de persoane vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

➢ Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație

o 50 de elevi vor participa la programul „Școală după școală”;
o 50 de copii din învățământul primar și gimnazial proveniți din familii dezavantajate/sărace, vor primi o subvenție anuală ca măsură de prevenire și diminuare a părăsirii sistemului de educație timpurie;
Va fi organizat un program de intervenție ZEP (zonă de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii constând în 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competențelor cheie; minim 50 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar vor fi implicați în activități extra-curriculare (tabere tematice pentru dobândirea de competențe cheie); vor fi organizate 6 campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar;
o 20 copii din învățământul preșcolar proveniți din familii dezavantajate vor primi o subvenție anuală ca măsură de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a sistemului de educație.

Proiectul PRO COMUNITATE va contribui la realizarea obiectivului general al SDL GAL-AS Moinești. Acela de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie. Sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Informații suplimentare se pot obține de la ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL
Telefon: 021.210.43.49, Email: [email protected]
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PRO COMUNITATE_Program Integrat de Combatere a Sărăciei și Integrare Socială_Lansare Proiect

Comunicat de presa